Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefWorden als een kind (3) (2010-07-21)

Marcus 10:13-16
"Marcus 10:13-16: ‘En zij brachten de kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken; doch de discipelen bestraften hen. Toen Jezus dat zag, nam Hij het zeer kwalijk en zeide tot hen: Laat de kinderen tot Mij komen, verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan. En Hij omarmde ze en hun de handen opleggende, zegende Hij ze.’ "

In de vorige overdenkingen hebben we stilgestaan bij twee lessen uit dit Schriftgedeelte: ‘Wees verlangend naar een aanraking door Jezus’, en: ‘Wees geen sta in de weg voor een ander om tot Jezus te komen’. In deze overdenking staan we stil bij de derde en laatste les: Wees als een kind in het koninkrijk van God.

Jezus zegt Zelf dat we moeten zijn als een kind. Geloven en vertrouwen als een kind zonder ‘ja maars’. Math.18:1-5 : ‘Op dat ogenblik kwamen de discipelen bij Jezus en vroegen: Wie is wel de grootste in het Koninkrijk der hemelen? En Hij riep een kind tot Zich, plaatste dat in hun midden, en zeide: Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. Wie nu zichzelf gering zal achten als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk der hemelen.En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij.’
Hier zegt Jezus dat we het koninkrijk van God moeten aanvaarden als een kind! Ontvangen betekent hier: ‘aanvaarden’, ‘aannemen’, ‘accepteren’, ‘er voor open staan’. Het gaat hier dus niet om de hemel; ‘wie niet wordt als een kind komt niet in de hemel’, maar wie niet wordt als een kind zal nooit de zegeningen van het koninkrijk van God hier op aarde ervaren! Het koninkrijk van God is de koninklijke macht en waardigheid die verleent wordt aan de kinderen van het koninkrijk van de Mesias! Dat betekent: genezingen, bevrijdingen, redding van mensen. Als je dat verstandelijk probeert te beredeneren dan kom je er niet! Je moet daar echt het geloof van een kind voor hebben en de nederigheid van een kind.
Jezus zei: Marcus 16:17 : ‘Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen, en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden.’
Dat is het koninkrijk van God op aarde! Jezus zei ook: Math. 12:28 : ‘Maar indien Ik door de Geest Gods de boze geesten uitdrijf, dan is het Koninkrijk Gods over u gekomen.’
Jezus zond Zijn discipelen erop uit om het koninkrijk van God te verkondigen en dat ging altijd met tekenen en wonderen gepaard: ‘En Hij zond hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en genezingen te doen..’ Lucas 9:2. In Lucas 10:8 en 9 zegt Jezus: ‘En als je in een stad komt, waar ze jullie ontvangen (hetzelfde woord dat Jezus gebruikt: wie het koninkrijk ontvangt als een kind, er gehoor aan geven, het accepteren!), eet wat je wordt voorgezet, en genees de zieken die daar zijn en zeg tot hen: Het koninkrijk van God is over jullie gekomen.’
Niet pas straks in de hemel maar nu al; hier en nu als mensen bevrijd, genezen en gered worden. 1 Cor.4:20 :’Want het koninkrijk van God bestaat niet uit woorden, maar uit kracht.’
Wees in een kind in het ontvangen van het koninkrijk van God maar wees ook een kind in het uitdelen van dat koninkrijk; vol geloof, vertrouwen en nederigheid.

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200