Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVERNEDER JEZELF. (1) (2012-11-28)

Lucas 18:9 e.v.
"Lucas 18:9 e.v. : ‘Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’ "

Door het hele Woord vinden we de oproep aan de gelovigen om nederig te zijn, bescheiden te blijven.
In drie overdenkingen gaan we kijken wat de Bijbel daarover zegt. In de eerste overdenking gaan we kijken wat jij kan doen, in de tweede overdenking wat de leiders kunnen doen en in de derde en laatste overdenking gaan we zien wat de gemeente als geheel kan doen.
Pas op met oordelen, heb medelijden en mededogen en wees genadig voor jezelf en voor anderen!
Jes. 57:15 : ‘Want zo zegt de Hoge en Verhevene, die in eeuwigheid troont en wiens naam de
Heilige is: In den hoge en in het heilige woon Ik en bij de verbrijzelde en nederige van geest, om
de geest der nederigen en het hart der verbrijzelden te doen opleven.’
God wil wonen bij de nederige van geest, en bij de mensen die kapot zijn, Hij richt die mensen op!
In onze tekst worden we opgeroepen om onszelf te vernederen voor God. Op welke manieren zou je dat kunnen doen?
Dat kun je onder andere door vasten en bidden doen. In Psalm 35:13 staat;’ Zelf heb ik mij direct in rouwkleding gestoken toen zij ziek waren (zijn tegenstanders!). Ik vernederde mij voor U met vasten en gebed. Ik liep rond alsof het mijn broer of mijn vriend betrof, ik ging in het zwart alsof mijn moeder was gestorven, ik vernederde mij. ‘
Het is goed om te vasten en te bidden, vasten houd je klein en afhankelijk en het richt je hart op God.
Het maakt je gebed sterker: in een andere vertaling staat: ‘en toen ik vastte keerde het gebed in mijn boezem terug.’
Jezus begon Zijn bediening met vasten en bidden in de woestijn.
Jezus was nederig van hart: Math. 11:29 : ‘Neemt Mijn juk op je, en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en je zult rust vinden voor je ziel.’
Wil je zijn zoals Jezus dan hoort daar nederigheid bij.
Bijzonder: deze tekst spreekt over leren van Jezus, dat Hij nederig en zachtmoedig is EN DAN ZUL JE RUST VINDEN VOOR JE ZIEL! Rust heeft te maken met overgave, zachtmoedigheid en nederigheid. We kunnen van Jezus nederigheid en zachtmoedigheid leren!
Voortdurende leerde Jezus Zijn volgelingen de les van nederigheid. Math.18:1: ‘Terzelfder tijd kwamen de leerlingen bij Jezus en zeiden: Wie is wel de grootste in het rijk der hemelen? Jezus riep een kind naar Zich toe, plaatste het in hun midden en sprak: Voorwaar, Ik zeg u: Zo gij u niet bekeert en als kinderen wordt, zult gij het rijk der hemelen niet binnengaan. Wie zich dus vernederen zal als dit kind, zal de grootste zijn in het rijk der hemelen.’
Een kind vertrouwt zijn vader blindelings! Een kind heeft rust, liefde en geborgenheid. Een kind gelooft alles, hoopt alles, heeft een diep vertrouwen in zijn ouders. Zo zouden wij moeten zijn; vol vertrouwen en geloof in Pappa, dat ALLES mogelijk is bij Hem.
Ben jij als een kind?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200