Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Overdenking per emailMeld je hier gratis aan om de overdenking elke Woensdag per email te ontvangen. *

Aanmelden Afmelden

Emailadres:* Je ontvangt ook logingegevens voor Kruislinks.nl als je deze nog niet hebt

AuteursDit zijn onze auteurs:

Rinus Antonisse
Rinus Antonisse
Voorganger van de Hersteld Apostolische Zendingkerk Enkhuizen
Ds. Elzo Bijl
Ds. Elzo Bijl
Voorganger van de Synodaal Gereformeerde kerk Rotterdam-IJsselmonde
Website
Ds. Peter van Dolderen
Ds. Peter van Dolderen
Voorganger van de CGK / NGK, Almere
Website
Ds. Ernst van Gulik
Ds. Ernst van Gulik
Voorganger van de PKN, Drachten-Noord
Website
Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website
Gerko Last
Gerko Last
Last Communicatie & Fondsenwerving
Website
Ds. Aart Mak
Ds. Aart Mak
Kerk zonder grenzen
Website
Ite Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl
Quasi
Quasi
Kruislinks.nl
Sjoerd Buurman
Sjoerd Buurman
Kruislinks.nl
Coby Poelman-Duisterwinkel
Coby Poelman-Duisterwinkel
Kruislinks.nl
Website

Overdenking uit het archiefVUURWERK! (2011-12-28)

Math.3:11
"Math. 3:11: ‘Ik doop u met water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen met de heilige Geest en met vuur.’ "

Tijdens oudejaarsavond wordt er voor miljoenen euro’s vuurwerk afgestoken. Zo wordt een oude heidense traditie, het verjagen van de boze geesten door veel lawaai, nog steeds in stand gehouden.
Vuur komt in de Bijbel veel voor.
In 1 Kon.18 lezen we het verhaal van Elia op de berg Karmel. Elia gaat daar een soort wedstrijd aan met de Baälspriesters en zegt dan in vers 24 : ‘De God die met vuur zal antwoorden, die zal God zijn..’
Daarvoor had hij nog aan het volk gevraagd hoe lang ze nog op twee gedachten zouden blijven hinken, wie ze nu echt wilden dienen; Baal of God.
Vuur staat voor de aanwezigheid van God, dat kunnen we lezen in Ex.3:1-4 waar Mozes God ontmoet in een brandende braamstruik die niet verteert.
In Hoog1.8:6: kunnen we lezen: \'... Sterk als de dood is de liefde onverbiddelijk als het rijk der doden de hartstocht, haar vlammen zijn vuurvlammen, een vuurgloed des Heren.\'
Dat is een liefdesvuur, een vuur dat je warm maakt voor God, dat je liefde doet opbloeien voor Hem.
Bijzonder is dat ‘verterend’ ook kan
betekenen: ‘voedend’.
In Jeremia 23 staat dat het Woord van God is als een vuur: ‘Is Mijn woord niet als een vuur, als een hamer die een rots verbrijzelt? -spreekt de HEER.’ (vers 29)
Vuur verwijst in de Bijbel ook vaak naar de Heilige Geest: Hand. 2:3 : ‘en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden, en het zette zich op ieder van hen;’
Openb. 4:5 : ‘En van de troon gingen bliksemstralen, stemmen en donderslagen uit; en zeven vurige fakkels brandden voor de troon; dit zijn de zeven Geesten Gods.’
Er zijn christenen die waarschuwen voor een God als een verterend vuur. Maar toen de discipelen in Lucas 9:54, nadat een Samaritaans dorp geweigerd had Jezus te ontvangen, aan Jezus vroegen of ze vuur uit de hemel zouden afroepen om die mensen te verteren, wees Jezus hen streng terecht. Hij zei waarschijnlijk: ‘Zijn jullie nu helemaal gek geworden? Ik ben gekomen om te redden en niet om te verteren.’
Gods vuur is niet om je te verteren maar om je hart in vuur en vlam te zetten voor Hem. De Emmaüsgangers zeiden nadat Jezus met ze gesproken had: ‘Was ons hart niet brandende in ons, terwijl Hij onderweg tot ons sprak en ons de Schriften opende?’ Luc. 24:32.
Ik geloof dat de boodschap voor 2012 is dat God weer wil komen met vuur. Hij wil ons dopen met vuur. De vraag voor 2012 is: hoelang blijft Nederland nog op twee gedachten hinken? Wanneer wordt er weer radicaal gekozen voor God? Er zal een keuze gemaakt moeten worden zoals God Zelf zegt in Deut.30:19 : ‘...het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek; kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht,..’
De God die zal antwoorden met vuur, die zal God zijn. God zal komen met Zijn opwekkingsvuur van liefde en ons dopen met dat vuur. Dan zal Nederland in vuur en vlam staan voor haar Heer en Heiland.
Verlang je daar ook zo naar?

Overdenking geschreven doorIte Wolters
Ite Wolters
Huispredikant Kruislinks.nl

AdvertentieProlife banner 200x200