Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: HSV

Inleiding:

Hoogverraad aan Gods Majesteit: “Gods Woord”.


De Herziene Staten Vertaling (voortaan afgekort tot HSV) en zijn makers hebben met hun komst menig kerk op hun grondvesten doen schudden.
We kennen in het PKN genootschap de scheuring van 2004. destijds werd er in menig kerk geopperd dat er veranderingen in de kerken zouden plaatsvinden die ons christelijke gebruiken schade zouden toebrengen. Daarvan is tot op heden niets van waar gebleken maar, met de komst van de HSV hebben zijn makers de deur opengezet voor een vloedgolf aan veranderingen.
Vandaar dat ik vanuit morele verplichting dit stuk schrijf om u te wijzen op feiten.
Niet tot aanzetting van een scheuring maar ter verduidelijking waar wij ons nu in kerkenland bevinden.

De meester in het verleiden en misleiden is satan. De Heilige Schrift (de Staten Vertaling 1637, uitgave GBS te Leerdam, voortaan afgekort tot SV waarschuwt in 2 Korinthe 11:14-15 voor satans misleiding: Daarbij dient niemand te vergeten dat de god van deze wereld sinds de schepping een grote interesse heeft in de WOORDEN van God
(Deut.4:2; Spr.30:6; Op.22:19).
“En het is geen wonder; want de satan zelf verandert zich in een engel des lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen als waren zij dienaars der gerechtigheid; van welke het einde zal zijn naar hun werken.
“ Jesaja 14:14 openbaart zijn uiteindelijke bedrog: “…ik zal den Allerhoogste gelijk worden.“
Ook mensen hebben van af het begin der wereld de drang gehad gelijk te willen zijn aan God.
Het heeft mensen goed gedacht het zwaard des Geestes (Gods Woord Efeziërs 6:17), te hertalen om zich te buigen in de richting van jeugd
(zoals aangegeven op de website van de HSV).
De stichting HSV zegt :“het taaleigen van de zeventiende eeuw ademt,“ dat de toen vertrouwde woorden “voor ons meer en meer vreemd geworden zijn“.
Dit zal door de volgende voorbeelden als drogreden ontmaskerd worden: de HSV is geen “hertaling“ doch een volkomen nieuwe vertaling met leerstellig grove, theologisch vrijzinnige vondsten die de deur wijd open zetten voor dwaalleer.

Om te beginnen doet de HSV menigmaal het bedoelde meervoud veranderen in enkelvoud. waarna de zinnen anders gaan lopen. De zonde kwam in de wereld door twijfel te zaaien aan wat God heeft gezegd: “Is het ook dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?“ (Gen.3:1). Vervolgens laat Eva woorden WEG uit het oorspronkelijke gebod van God aan Adam (Gen.2:16, “allen“ en “vrijelijk“) en voegt zelf woorden toe (Gen.3:3, “noch die aanroeren“ vgl. Gen.2:17). De HSV verandert Genesis 3:1 ten eerste door het meervoud in de SV “Gijlieden“ te vervangen door het “U“ wat enkel - en meervoud kan zijn en daarna de letterlijke tekst uit Genesis 2:16 “van alle bomen van de hof mag u vrijelijk eten“ te veranderen in precies het tegenovergestelde, “U mag van geen enkele boom in de hof eten?“ (Gen.3:1). Dat het verschil tussen enkel - en meervoud van belang is wordt duidelijk zichtbaar in de SV tekst in Johannes 3:7, “Verwonder u niet dat ik u gezegd heb: “Gijlieden” moet wederom geboren worden.“ Die verwordt tot een directe aanspraak tot Nicodemus in de HSV “U moet opnieuw geboren worden,“ waardoor de indirecte aanspraak tot de lezer volkomen verloren gaat.De HSV degradeert Jezus Christus:

Luk. 13:8
HSV: Heer
SV: Heere

Mat. 18:26
HSV: Viel voor hem neer
SV: Aanbad hem

Mat. 20:20
HSV: zij knielde voor hem neer
SV: …Hem aanbiddende…

Joh 4:24
HSV: God is Geest
SV: God is een Geest

Kol 1:15
HSV: De Eerstgeborenen van heel de schepping
SV: de Eerstgeborene aller kreatuuren

Op. 1:8
HSV: en Die komt, de Almachtige
SV: en Die komen zal, de Almachtige

Op. 1:13
HSV: Iemand Die op de Zoon des mensen leek
SV: den Zoon des mensen gelijk zijnde


De HSV degradeert de Drie-eenheid:

Op. 21:4
HSV: Hij
SV: God


Betreffende werken:

Rom 3:3
HSV: Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God toch niet tenietdoen?
SV: Want wat is het, al zijn sommigen ongelovig geweest? Zal hun ongelovigheid het geloof van God te niet doen?

Religieuze tolerantie:

Hand 17:22
HSV: Ik merk dat u in alle opzichten zeer godsdienstig bent.
SV: ik bemerke, dat gij alleszins gelijk als godsdienstiger zijt.

2 Kor. 10:5
HSV: Want wij breken valse redeneringen af.
SV: Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen.

Op 11:15
HSV: Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
SV: Hij zal als Koning heersen in alle eeuwigheid.


Geslachtsgelijkheid:

Gen 2:18
HSV: Het is niet goed dat de mens alleen is; Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem.
SV: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.

Joh 4:24
HSV: God is Geest
SV: God is een Geest
Zelfhoogachting:

Gal 1:4
HSV: De tegenwoordige slechte wereld
SV: deze tegenwoordige boze wereld

2Kor 5:17
HSV: Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping.
SV: Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel.

Rom 12:8
HSV: hetzij wie bemoedigt, in het bemoedigen; wie uitdeelt, in oprechtheid; wie leiding geeft, met inzet; wie zich over anderen ontfermt met blijmoedigheid.
SV: Hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in naarstigheid; die barmhartigheid doet, in blijmoedigheid.

Ef 4:12
HSV: om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus,
SV: Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus;

De Waarheid:

Rom 1:25
HSV: Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.
SV: Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.

1Tim 6:20
HSV: O Timotheüs, bewaar het u toevertrouwde pand, wend u af van onheilige, inhoudsloze praat en tegenstellingen van de ten onrechte zo genoemde kennis.
SV: O Timótheüs, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel-roepen, en van de tegenstellingen der valselijk genaamde wetenschap

Wat moet ik doen tot zaligheid/Gered te worden:

Luk 21:19
HSV: Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.
SV: Bezit uw zielen in uw lijdzaamheid.
Geest van de laatse dagen:

Psalm 16:10
HSV: Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten, U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.
SV: Want Gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten; Gij zult niet toelaten, dat Uw Heilige de verderving zie.

Hand 2:31
HSV: daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat Zijn ziel niet is verlaten in het graf en dat Zijn vlees geen ontbinding heeft gezien.
SV: Zo heeft hij, dit voorziende, gesproken van de opstanding van Christus, dat Zijn ziel niet is verlaten in de hel, noch Zijn vlees verderving heeft gezien.

Opmerking: De ons bekende apostolische geloofsbelijdenis leert ons duidelijk dat de ziel van Jezus Christus is nedergedaald ter helle.

Op 6:8
HSV: En ik zag, en zie: een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem.
SV: En ik zag, en ziet, een vaal paard, en die daarop zat, zijn naam was de dood; en de hel volgde hem na.


Opmerking: de hel is de plaats van pijniging, Graf (hier bedoelt rijk van de dood) is identiek met het sheol of hades van de Nieuwe Wereld Vertaling der Jehova Getuigen, wat word gedefinieerd als: de ondergrondse plaats der doden in de Griekse mythologie.
Joh 15:15/ Rom 6:16
HSV: Ik noem u niet meer slaven, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb.
SV: Ik heet u niet meer dienstknechten; want de dienstknecht weet niet, wat zijn heer doet; maar Ik heb u vrienden genoemd; want al wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, dat heb Ik u bekend gemaakt.

1 Kor 7:22
HSV: Wie namelijk als slaaf geroepen is in de Heere, is een vrijgelatene van de Heere. Evenzo is hij die als vrije geroepen is, een slaaf van Christus.
SV: Want die in den Heere geroepen is, een dienstknecht zijnde, die is een vrijgelatene des Heeren; desgelijks ook, die vrij zijnde geroepen is, die is een dienstknecht van Christus.

Opmerking: Een Christen dient uit liefde vanwege het werk van Jezus Christus op het kruis voor hem heeft volbracht, niet gedwongen als slaaf zie:
Gal 5:13: Want gij zijt tot vrijheid geroepen, broeders, alleenlijk gebruikt de vrijheid niet tot een oorzaak voor het vlees; maar dient elkander door de liefde.
Ps 106:37
HSV: Bovendien offerden zij hun zonen en hun dochters aan de demonen.
SV: Daarenboven hebben zij hun zonen en hun dochteren den duivelen geofferd.

zie verder ook: Mattheüs 7:22, 9:33/34 10:8 11:18 12:24/27/28 17:18.

Opmerking: Het woord "duivels" (niet het enkelvoud "duivel")
word maar 1 keer gevonden in de HSV.( Jak 3:15)
In alle overige teksten word het vervangen door het Griekse woord ''demon(en)''.
Het Theosofisch woordenboek definieert demon als ''... het heeft een betekenis identiek aan dat van 'God' engel' of genie'. Zelfs Vines verklarend woordenboek van bijbelse woorden definieert demon als '' een mindere godheid, GOED of SLECHT.

De nieuwe wereld orde:

Heb 9:10
HSV: die opgelegd waren tot op de tijd van de betere orde.
SV: tot op den tijd der verbetering opgelegd.

Ex 4:31
HSV: Het volk nu geloofde. Toen zij hoorden dat de HEERE naar de Israëlieten omgezien had en dat Hij hun onderdrukking gezien had, knielden zij en bogen zij zich neer.
SV: En het volk geloofde, en zij hoorden, dat de HEERE de kinderen Israëls bezocht, en dat Hij hun verdrukking zag, en zij neigden hun hoofden, en aanbaden.


Merkteken van het Beest:

op 13:16
HSV: Een merkteken.. op hun rechterhand of op hun voorhoofd
SV: en merkteken.. aan hun rechterhand of aan hun voorhoofden

Opmerking: Op of aan is een wezenlijk verschil. Denk hierbij aan de Heilige doop. Aan het voorhoofd wil niet per definitie zeggen dat je het kunt zien maar ‘op” daarentegen wel.


Het Nieuwe Testament word eruit gehaald in:

Mat 26:28/ Mar 14:24
HSV: want dit is Mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden.
SV: Want dat is Mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt, tot vergeving der zonden.

Luk 22:20/ 1 Kor 11:25 Zo ook 2kor 3:6 en Heb 9:15
HSV: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.
SV: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

Opmerking: Een testament begint met de dood van de erfgenaam een verbond niet.
dit is een indirecte aanval op de kruisdood van Jezus Christus (als ook ontkend in de Koran) en een aanval op het geschreven woord van God.

Gen: 24:47
HSV: Ring aan haar neus
SV: voorhoofdsiersel op haar aangezicht.

Opmerking: dit doet rebekka op een kannibaal lijken zie ook Spr 11:22, hoewel ze in het O.T een beeld is van de N.T gemeente van Christus.

Gods Almacht

Matth 12:40
HSV: Grote vis
SV: Walvis

Opmerking: Het Griekse woord is 'Ketos' de wetenschappelijke studie van walvissen wordt heden Ketologie genoemd, afkomstig van 'Ketos=Walvis, Logos= studie
Dit is een directe aanval op Gods almacht namelijk, een walvis heeft een zeer klein keelgat waar onmogelijk een mens doorheen kan maar, geen ding is bij God onmogelijk. Daarom beschikte God een walvis.


Het ware motief van de HSV word verduisterd in:

Rom 16:18
HSV: Want zulke mensen dienen niet onze Heere Jezus Christus, maar hun eigen buik, en door fraaie woorden en mooie praat bedriegen zij de harten van de argeloze mensen.
SV: Want dezulken dienen onzen Heere Jezus Christus niet, maar hun buik; en verleiden door schoonspreken en prijzen de harten der eenvoudigen.


1Tim 6:5
HSV: voortdurend geruzie van mensen die een verdorven gezindheid hebben en beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat de godsvrucht een bron van winst is. Wend u af van dit soort mensen.
SV: Verkeerde krakelingen van mensen, die een verdorven verstand hebben, en van de waarheid beroofd zijn, menende, dat de godzaligheid een gewin zij. Wijk af van dezulken.


2Kor 11:6
HSV: En al ben ik onbedreven in het spreken, ik ben dat niet in kennis. Integendeel, wij zijn in elk opzicht in alles onder u bekend geworden.
SV: En indien ik ook slecht ben in woorden, nochtans ben ik het niet in wetenschap; maar alleszins zijn wij in alle dingen onder u openbaar geworden.

Opmerking: Paulus was zeer bedreven in spreken, getuigen zijn vele opgetekende preken in het Nieuwe Testament doch slecht in de woorden die hij gebruikte: ze waren soms niet politiek correct, eufemistisch genoeg en negatief.
Dit heeft dus niets te maken met onbedreven zijn in het spreken.


Woorden die zinnen veranderen:

Gal 5:4
HSV: U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen.
SV: Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.

Opmerking: 'van Christus losgeraakt' Impliceert dat hij vast heeft gezeten aan Christus en zijn zielenheil heeft verloren. de context in Galaten 5:4 is dat er niet van wederomgeboren Christenen sprake is: deze mensen waren nooit gered.

Luk 16:8
HSV: En de heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht.
SV: En de heer prees den onrechtvaardigen rentmeester, omdat hij voorzichtiglijk gedaan had; want de kinderen dezer wereld zijn voorzichtiger, dan de kinderen des lichts, in hun geslacht.

Opmerking: de kinderen van deze wereld zijn onverstandig naar de definitie van God en de wijste mens ter wereld in het O.T Salomo, in Spreuken 1 en Job 28:28b
“van het kwade te wijken is verstand”.


Goden dezer wereld

Hand 19:24,27,28,34,35
HSV: Artemis
SV: Diana

Opmerking: Artemis was een plaatselijke afgod, Diana daarentegen een godin die 'de gehele wereld godsdienst bewijst' zie Hand. 19:27, hoewel het Griekse woord Artemis is, hadden de SV het inzicht en kennis van de Griekse oudheid het te vertalen naar Diana. Artemis werd namelijk niet over de gehele wereld aangebeden Diana daarentegen wel. let ook op de tegenwoordige tijd "Maria' word ook over de gehele wereld aangebeden.Rom 1:25
HSV: Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen
SV: Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geëerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.


2Tim 2:12
HSV:Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.
SV: Indien wij verdragen, wij zullen ook met Hem heersen; indien wij Hem verloochenen, Hij zal ons ook verloochenen;

Opmerking 'Verdragen van lijden' word hier volharden.

2Tim 2:5
HSV: En ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen.
SV: En indien ook iemand strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden.

2Tim 4:8
HSV: Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad.
SV: Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag geven zal; en niet alleen mij, maar ook allen, die Zijn verschijning liefgehad hebben.

Opmerking: Kronen word hier vervangen door Lauwerkransen een gebruik in de Griekse Mythe (olympische spelen) ter ere van de oppergod 'Zeus' ook de “brood en spelen god” van ons tijdperk.
Middels deze tekstvergelijkingen heb ik geprobeerd duidelijk te maken wat er zich achter de HSV bevind.
Zo ook dat iedere nieuwe bijbelvertaling probeert om de almachtige God te verkleinen en de mens op een voetstuk naast God te plaatsen.
( Zie het begin van dit stuk : “…ik zal den Allerhoogste gelijk worden.“)
ik wil u er dan ook op wijzen dat God zelf waarschuwt in zijn woord voor
''Een ander EVANGELIE'' en "Het Woord maken naar de mensen"
namelijk: begrijpelijk, gemakkelijk te lezen, om 'buitenstaanders te trekken tot het Evangelie.

With so many great options, explore a whole new erogenous zone with our multitude of different sex shop
If you still cant decide, try out the sex shop section - every adult toy collection needs at least one.


hatay escort bayanlarının yayınladığımız sitede sizlerde kendinize uygun profiller ile birliktelik sağlayabilirsiniz.


İstanbul Erotik Shop Mağazası sex shop sex oyuncakları satılan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncakları satın alabilirsiniz.


Fethiye Erotik Shop Mağazası fethiye sex shop sex oyuncakları satılan sitede sizlerde kendinize uygun seks oyuncakları satın alabilirsiniz.


sex shop istanbul, sex shop Products, sex shop in Istanbul vibrator, dildo, sexual health products, fancy clothing, fetish products are selling with reasonable price secret shipping.


Reviews on Sexshop in Istanbul, female sex products Turkey - Nokta Erotik Shop, Nokta Sex Shop, İstanbul Erotik Shop, Cinsel Dünya Shop, Acil Market Seks Shop, taksim sex shop


oral sex | best sex shop

Galaten 1:6 t/m 12:
Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;
7 Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren.
8 Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt.
9 Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.
10 Want predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Want indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.
11 Maar ik maak u bekend, broeders, dat het Evangelie, hetwelk van mij verkondigd is, niet is naar den mens.
12 Want ik heb ook hetzelve niet van een mens ontvangen, noch geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus.
https://www.noktashop.org
seks shop

Vragen:Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet