Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zaterdag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: Eerste en tweede wederkomst van Jezus

Inleiding:

Eerste en tweede wederkomst.

sex shopShop for the latest sex toys and lingerie online. Adult toym egastore is the online retailer that Americans come to for everything adult, sourced from over 100 top international brands. With everything from vibrators to dildos | lingerie to bondage, our range of over 12,000 products has something for every body.


Not sure where to start? Our selection of perfect beginners sex toys has you covered. Easy to use and simple in design, our classic vibrators are a great starting point in your sex toy journey.

De eerste wederkomst van Jezus, is om de gemeente of wel de bruid van Christus op te voeren in de lucht zoals dat staat, in 1 Thessalonicensen 4: 16-17, “Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.” En in 1Korinthe 15:51-52, “Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een ogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.”
Dit is de eerste wederkomst, vlak voor de eerste wederkomst is de opstanding uit de doden, de gene die zijn gestorven in Jezus Christus. Het zijn die christenen van de eerste tijd van de Evangelie verkondiging. Het zijn die christenen die zijn voor en toebereid door de Heilige Geest, ofwel door Woord en Geest. Door het Apostolische gezag, zoals Jezus het zijn apostelen heeft ingeprent. Mattheus 28:19-20, “Gaat dan henen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in de Naam des Vaders, en des Zoons, en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles, wat Ik u geboden heb. 20 En ziet, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.” En door de werking van de Heilige Geest of door de gave van de Heilige Geest, Lukas 24:49, “En ziet, Ik zende de belofte Mijns Vaders op u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.” Het is door het Apostolische Woord en door de gave van de Heilige Geest, dat die eerste christenen zijn voor en toebereid als de gemeente als een gemeente als een reine maagd zondervlek of rimpel. 2 Korinthe 11:2, “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.” Deze gemeente bestond in de eerste tijd van de kerk. Deze kerk had dan ook alle ordeningen en inzettingen des Heren. Het viervoudig ambt en de gave van de Heilige Geest. Het was die Geestelijke Tempel Gods, waar God zich in openbaarde door ambten en gaven. Die Tempel is te vergelijken met die natuurlijke Tempel die gebouwd is geworden onder koning Salomo.

Die natuurlijke Tempel met zijn godsdienst verviel al snel, als je de geschiedenis daar op naslaat. De geschiedenis die is te lezen in de Bijbel over de koningen en de kronieken. Het eindigt dat Jeruzalem en de tempel verwoest zijn geworden. En dat de inwoners van het twee stammen rijk Juda en Benjamin met de stad Jeruzalem, werden onderworpen en weggevoerd naar Babel. Het tien stammenrijk was dan al weggevoerd.

Het is eigenlijk ook de geschiedenis van de geestelijke Tempel Gods, apostel Paulus leert wel in 1 Thessalonicensen 5:19-21, “Blust den Geest niet uit. Veracht de profetieën niet. Beproeft alle dingen; behoudt het goede.” De kerk zag toch geen kans om dat vast te houden, de geschiedenis toont dat aan, het verval van de kerk, het verval was compleet. En zeker als de Rooms Katholieke kerk in 1229 verbiedt om de Bijbel te lezen in de volkstaal, en dat het voor leken sowieso verboden is om een Oud of Nieuw-Testament te bezitten. De kerk was wat dat betreft verwoest, voor een gelovigen was het onmogelijk geworden om zijn geloof te belijden. De inquisitie werkte op volle sterkte. De gelovigen waren in die geestelijke ballingschap gekomen. De kerk was verwoest zij was geen uitdeler meer van de genade middelen, die Jezus Zijn kerk had geschonken. De ambten en gaven waren er niet meer in de kerk, het Licht was gedoofd. De gemeente of bruid van Jezus kon niet worden voor en toe bereid.

Het twee stammen rijk, kreeg de gelegenheid, om terug te keren, naar hun land. Om Jeruzalem te herbouwen. Het heeft verschrikkelijk veel strijd gegeven, en er was zelfs een tweede uittocht nodig om de Tempel te herbouwen zoals wij dat
kunnen lezen in Ezra. De stad Jeruzalem, de muren en de poorten waren dan wel herbouwd, maar de Tempel niet, dat gebeurde pas onder Zerubbábel, en Jésua. De muren en poorten van de stad Jeruzalem waren dan wel hersteld. Dat betekende voor de terug gekeerde Joden dat zij wel een zekere beschutting hadden in de stad Jeruzalem. De muren hielden ongewenst bezoek tegen. En door de poorten kon je controleren wie de stad wilde binnen komen. Alleen konden zij nog geen dienst houden, omdat de Tempel nog niet geordend was, zoals God dat had geordineerd aan Mozes.
En dat was nog een grootwerk op zich zelf, wat dan ook gewerkt moest worden vanuit Jeruzalem. En dat gaf weer verschrikkelijk veel tegenwerking.


Als die herbouwde Tempel gereed was. Dan was die Tempel niet te vergelijken met de eerste Tempel die gebouwd is geworden onder koning Salomo, Haggaï 2:4, “Wie is onder ulieden overgebleven, die dit huis in zijn eerste heerlijkheid gezien heeft, en hoedanig ziet gij hetzelve nu? Is dit niet als niets in uw ogen?” Desalniettemin kreeg die tweede Tempel een grote belofte,
Haggaï 2: 10, “ De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.”

Ook de christenheid werd teruggevoerd, al waren het niet alle die zich christen noemde die werden teruggevoerd. Het Licht werd wederom gegeven op dat Gods Woord, het was dan ook die eerste uittocht uit die geestelijke ballingschap. Wij kennen die geschiedenis, het is de Hervorming of reformatie geweest. Het Licht op Gods Woord werd wederom gegeven in die Hervormers. Die Hervormers stonden als Muren rondom de christenheid. Die herstelden Poorten, dat is Gods Woord zodat de mensen weer de genade gave van de Heer konden ontvangen. Maar het was wel de bedoeling dat de Hervorming, of Reformatie zou doorgaan, want het woord hervormen of reformatie, dat zijn woorden met een beweging, met een doorgaande beweging. Helaas dat gebeurde niet. Alles werd vastgeklonken in belijdenissen.

Er moest wederom een tweede uittocht komen. Om daar in de belofte doorgang te laten vinden. Door het bouwen of herstellen van die Geestelijke Tempel Gods. Door die spade regen, of die laten regen Joël 2: 23, “ En gij, kinderen van Sion! verheugt u en zijt blijde in den HEERE, uw God; want Hij zal u geven dien Leraar ter gerechtigheid; en Hij zal u den regen doen nederdalen, den vroegen regen en den spaden regen in de eerste maand.” Zacharia 10:1 Begeert van den HEERE regen, ten tijde des spaden regens; de HEERE maakt de weerlichten; en Hij zal hun regen genoeg geven voor ieder kruid op het veld. “

Waarin God zich opnieuw kon openbaren door ambten en gaven. Zodat de Heilige Geest de gemeente Gods kon voor en toebereiden In Zijn eerste wederkomst. Jezus zegt dan ook wel,
Lukas 18:8, “Doch de Zoon des mensen, als Hij komt, zal Hij ook geloof vinden op de aarde?“ Jezus zelf geeft de belofte aan Zijn Kerk. Mattheus 16:18, “En Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op deze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen.” Ons welbekende woorden Gods, de belofte is, dat de Gemeente Gods gevonden zal worden.
Men moet wel begrijpen dat die tweede Geestelijke Tempel Gods na zijn herbouw, er niet anders uitzag als die tweede natuurlijke Tempel Gods, onooglijk. Niet in verhouding tot die eerste Tempel. Hoewel de Tempel wel was gebouwd in al de ordeningen en inzettingen van de Heer. En met de belofte, hoewel de Tempel klein en niet de moeite waard leek, er toch een grotere belofte werd gegeven.
Haggaï 2: 10, “De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden, dan van het eerste, zegt de HEERE der heirscharen; en in deze plaats zal Ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen.
In Openbaring 10 en 11 is dan ook te lezen dat de opdracht wordt gegeven om nogmaals te verkondigen. Maar er is ook te lezen hoe het getuigenis van Jezus wordt ontvangen, om uiteindelijk zedelijk gedood te worden. Maar er staat geschreven, Openbaring 11:12, “En zij hoorden een grote stem uit den hemel, die tot hen zeide: Komt herwaarts op. En zij voeren op naar den hemel in de wolk; en hun vijanden aanschouwden hen.” Dit is de eerste wederkomst des Heren. dat die ontslapen zijn, in de hoop der eerste opstanding( Openbaring 20:6) uit de doden, en de nog levende
( Openbaring 11:12) die op aarde zijn de Heer tegemoet zullen gaan in de Lucht. Gaande naar hun eeuwige bestemming.
Daniel12:11, “En van dien tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen, en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen.”
Als De Gemeente is opgenomen dan houd ook het gedurig offer op, op de aarde. Dat betekend dat de grote verdrukking in alle hevigheid zal los barsten, zoals Jezus het aanzegt in Markus 13:14. In vers 20 lezen wij, “En indien de Heere de dagen niet verkort had, geen vlees zou behouden worden; maar om der uitverkorenen wil, die Hij heeft uitverkoren, heeft Hij de dagen verkort.”
Die uitverkorenen, zijn diegenen die alreeds zijn verheerlijkt, en zij bidden en smeken de Heren God, Om terug te keren om het vrederijk te doen aanvangen, zoals Jezus dag en nacht pleit bij de Vader om Zijn kinderen te bewaren, zo zullen die uitverkorenen tot Jezus pleiten om weder te keren, om tot zegen te Zijn, maar ook dat de volkeren rust krijgen van hun werken. Dat de grote oogst aanvangt en wordt gebracht tot God de Schepper van Hemel en Aarde. Markus 4: 29 “En als de vrucht zich voordoet, terstond zendt hij de sikkel daarin, omdat de oogst daar is.” Openbaring 14: 12-16, “Hier is de lijdzaamheid der heiligen; hier zijn zij, die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus.
En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden, die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen. En ik zag, en ziet, een witte wolk, en op de wolk was Een gezeten, des mensen Zoon gelijk, hebbende op Zijn hoofd een gouden kroon; en in Zijn hand een scherpe sikkel. En een andere engel kwam uit den tempel, roepende met een grote stem tot Dengene, Die op de wolk zat: Zend Uw sikkel en maai; want de ure om te maaien is nu gekomen, dewijl de oogst der aarde rijp is geworden. En Die op de wolk zat, zond Zijn sikkel op de aarde, en de aarde werd gemaaid.” En dat is de tweede wederkomst. Of de aanvang van het duizend jarige vrederijk. De Sabbat de grote Sabbat.

En de satan zal dan gebonden wordt 1000 jaren. Openbaring 20: 1-3, “En ik zag een engel afkomen uit den hemel, hebbende den sleutel des afgronds, en een grote keten in zijn hand; En hij greep den draak, den oude slang, welke is de duivel en satanas, en bond hem duizend jaren; En wierp hem in den afgrond, en sloot hem daarin, en verzegelde dien boven hem, opdat hij de volken niet meer verleiden zou, totdat de duizend jaren zouden geeindigd zijn. En daarna moet hij een kleinen tijd ontbonden worden.”

Daarin zullen nog niet gevonden worden degenen die gestorven zijn.
Dat is pas na het duizendjarig vrederijk.
Bij de algemene opstanding der gestorvenen, bij het oordeel.
Het Woord van God gaat dan ook niet meer verder, want dan zal alles volmaakt zijn in God.
1 Korinthe 15:28, “En wanneer Hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf onderworpen worden Dien, Die Hem alle dingen onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.”

Rinus Antonisse.

Vragen:

Algemene opvatting van de christenheid is.
Je gaat naar de Hel of naar de Hemel.

Vraag 1: Waar kan je die opvattingen vinden in de Bijbel.
Vraag 2: Is het zo dat je op sterfbed ook je bestemming vind in de Hel of de Hemel.
Vraag 3: Of leert de Bijbel het anders.

Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet