Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zaterdag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: Het Onze Vader (compleet)

Inleiding:

DEEL 1

Tekst:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.

Meditatie:
Mijn Vader: - Leidt mij
• Vergeeft mij - Wast mijn zonden af
• Is altijd bij mij - Maker van alles
• Vult mijn geest - Vormt mijn gedachten
• heeft me gemaakt - Zorgt voor me
• Biedt veiligheid - Is mijn borg
• Houdt van mij - Is mijn burcht

In het oude testament komt een aantal keren de titel Vader voor waarmee inderdaad God de HEER wordt bedoeld. Zoals in het boek Jesaja.
In alle evangeliën komen wel de gelijkenissen en voorbeelden van Jezus voor waarbij hij God als Vader beschrijft of bedoeld heeft.

Maar het boek waarbij de titel Vader voor God de HEER op bijna elke bladzijde wel voorkomt is het evangelie van Johannes. Zou het iets te maken hebben met de intimiteit die er was tussen Johannes en Jezus? Ze waren dikke vrienden! Zelf denk ik dat Johannes het net als Jezus en net als wij, volgelingen van Jezus, het ook zo ervoer en beleefde. Van dat Johannes evangelie wordt ik altijd warm. Van de liefde van God!

Mogelijkheidsdenken: Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen, ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

God spreekt: Maar de vrucht van Mijn Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.


DEEL 2

Tekst:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.

Meditatie:
De hemel omvat de aarde. De hemel is wereldwijd. Het gebed wordt door alle christelijke burgers wereldwijd uitgesproken. Je staat niet alleen te bidden. Gelijk met jou bidden elders op de wereld ook dit gebed. Dat verbind de christenen met elkaar.
In de hemel zit God op Zijn troon. Daar zijn de engelen, Gods boodschappers.

De hemel kan niet bestormd worden met aardse, wereldse legermachten of raketten. En al waren we daarbij machtig, machtiger is de HEER onze God die hemel en aarde gemaakt heeft.


Mogelijkheidsdenken: Ik ben tegen alles bestand door hem die mij kracht geeft.

God spreekt: En Mijn vrede, die alle verstand te boven gaat, zal jouw hart en jouw gedachten behoeden in Christus Jezus.


DEEL 3

Tekst:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.

Meditatie:
Uw naam: de Ene, die EEN is, de Eeuwige, de HEER van de hemelse machten, de Heilige van Israel, de goede herder, de Vader, wonderbare Raadsman, Trooster, goddelijke Held, Vredevorst. En er zijn nog meer namen genoemd in de Bijbel.

Mogelijkheidsdenken: Want het is God die zowel het willen als het handelen bij mij teweegbrengt, omdat het hem behaagt.

God spreekt: Want Ik heb je zo lief dat Ik mijn enige Zoon heb gegeven, opdat jij die in hem geloof niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebt.


DEEL 4

Tekst:
Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden.

Meditatie:
Heiliging: reiniging, toewijding, apart zetten. Heilig is de HEER en daarom moeten wij ook ons heiligen. Zijn wij Gods evenbeeld in woord en daad? Het betreft onze gedachten en ons gedrag alsook onze woorden. Kan je God op de eerste plaats zetten? Kan je jou lusten bedwingen?


Mogelijkheidsdenken: Al verhief ik mij op de vleugels van de dageraad, al ging ik wonen voorbij de verste zee, ook daar zou uw hand mij leiden, zou uw rechterhand mij vasthouden.

God spreekt: Door Mij, je Vader, voorbestemd om, geheiligd door Mijn Geest, gehoorzaam te zijn aan Jezus, Mijn zoon.


DEEL 5

Tekst:
Laat uw koninkrijk komen.

Meditatie:
Gods Koninkrijk. Waar recht en gerechtigheid heersen. Met Zijn geboden en verboden. Waar de totale vrede ‘shalom’ is. Staat het eerste gedeelte van de bijbel vol van de koninkrijken van mensen, Jezus predikt over Gods Koninkrijk. Hij leerde ons eerst Gods Koninkrijk te zoeken. Het betekent voor mij om Gods wil te doen. Het houdt in dat ik geroepen wordt als Gods (Vaders) geliefde kind.

Mogelijkheidsdenken: maar ik hoop op de HEER en krijgt nieuwe kracht: ik sla mijn vleugels uit als een adelaar, ik loop, maar wordt niet moe, ik ren, maar raak niet uitgeput.

God spreekt: Heb lief omdat ik jou het eerst heb liefgehad.


DEEL 6

Tekst:
En uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.

Meditatie:
Wat is de hemel anders dan de aarde? In de hemel wordt God, de Vader, aanbeden door allerlei heilige mensen en engelen. Onze Heer, Jezus Christus is daar. En er wordt geregeerd vanuit de hemel. God stuurt zijn dienaren uit vanuit de hemel. Ze luisteren naar Zijn bevelen en opdrachten. Misschien het belangrijkste wat er niet is, is angst. Geen natuurrampen zoals op de aarde, geen oorlogen en verwoestingen. Geen haat en nijd. Geen tweedracht. Raketten kunnen de hemel niet bereiken, gifwolken van vulkaanas komen er niet. Drugs of drank vind je er niet. Geen nare dodelijke ziekten.

Mogelijkheidsdenken: Alles is mogelijk voor wie gelooft.

God spreekt: Laat je leiden door de Geest, want de Geest van Mij woont in jou. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.


DEEL 7

Tekst:
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Meditatie:
Vandaag. Wat we hier en nu nodig hebben. Vandaag. Want dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Laten we juichen en ons verblijden. God gaat het doen! We mogen niet vergeten te danken! Ik voeg soms een dankwoord toe. In sommige landen is er (ook) een tekort aan drinkwater. Dat mag in dezelfde zin uitgebeden worden.

Jezus, onze Heer, zei ons dat Hij het Levende brood is. Denk aan het wonder van het delen van de broden en de vissen. Jezus vergeleek Gods Woord met dat van brood. Beiden heb je nodig en kan Hij geven, het belangrijkste is echter Gods Woord.
Jezus wist wat wij nodig hebben of nodig achten. Kleding en voedsel. Bezoek de stad of een markt. Kijk maar want het klopt. Maar hoeveel mensen hebben nog geen Bijbel? Of hebben Gods Woord of het Evangelie van Jezus Christus niet gehoord?

Mogelijkheidsdenken: Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?

God spreekt: Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde.


DEEL 8

Tekst:
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was.

Meditatie:
Vergeven. Dat ligt zwaar bij ons. Dat gaat ons moeilijk af. Vooral het vragen om vergeving maar vervolgens is het ontvangen ook moeilijk want we denken dat wij (en God ook) het gebeurde nooit zullen en kunnen vergeten. Geld kwijtschelden is makkelijker dan iemand vergeven, zo lijkt het wel. Misschien een bruggetje voor je: voeg de letter ‘o’ toe; het woord wordt dan overgeven. Geef je probleem over aan de Heer. Laat hem oordelen, laat Hem je hart en gedachten bewerken. Overgeven kan ook overgave zijn. Geef jezelf over aan de Heer, vertrouw (geloof) Hem dat Hij al je zonden en schulden in de diepste zee gooit zodat Hij en ook niemand anders ze ooit weer zullen vinden.
Onze schulden zijn vergeven door Jezus kruisdood, door zijn bloed. Eenmaal voor altijd en voor ieder die in hem gelooft, Hem liefheeft en Hem eert.

Mogelijkheidsdenken: Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen jouw bereik

God spreekt: Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.


DEEL 9

Tekst:
En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad.

Meditatie:
Beproevingen liggen overal op de loer. Andere vertalingen zijn het kwaad (het kwade), verleidingen, kwade machten, de duivel, de boze. Het doet denken aan het verhaal van Job. God die de duivel toestaat Job zodanig te beproeven dat hij God zou los laten. Wat er ook gebeurde, hoe akelig Job er van was geworden, hij liet zich dat niet gebeuren maar bleef geloven in God de HEER. Jezus werd beproefd in de woestijn. Maar ook hij moest niets hebben van de prachtige voorstellen van de duivel. Waarom zou hij, waarom zou ik, waarom zou jij ook? We zijn immers van Hem, we zijn Zijn geliefde kind! Dan heb je alles!
Beproevingen: wel/geen drank, drugs of roken; wel of niet overgeven aan seksuele driften; wel of niet je vergrijpen aan bezittingen zoals een scooter, de nieuwste IPod, een tweede koophuis, de beste en snelste laptop met het meeste geheugen; wel of niet tijd besteden aan bidden; wel of niet de bijbel lezen.

Mogelijkheidsdenken: Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem liefheeft.’

God spreekt: Daarom zeg ik jullie: alles waarom jullie bidden en vragen, geloof dat je het al ontvangen hebt, en je zult het krijgen.


DEEL 10

Tekst:
Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen.

Meditatie:
Eerbied voor God, gebed om de komst van Gods Koninkrijk, dagelijkse aangelegenheden, vergeving van zonden en bescherming tegen verleiding. Jezus geeft het voorbeeld.
Het is al voorzegd, het is al gegeven. Een soort zegen, proclamatie is de slotzin. Een zekerheid waar niemand omheen kan, want dat betekent ‘amen’: ja, zo is het!
Het zijn ook de woorden en de teneur van het laatste boek van de Bijbel, de Openbaringen.
Geen ander Bijbelboek schrijft zo uitbundig over Gods eeuwig koningschap, zijn macht en majesteit. De hele Bijbel, de hele Thora staat kort weer gegeven in dit gebed. De heilige God die geheiligd moet worden omdat Hij heilig is: in de eerste boeken van de Bijbel. De menselijke vraag om een koninkrijk, waar gemaakt door koning David. Gods wil die gedaan moest worden: de profeten, Israëls verbanning. Het dagelijks brood wat de priesters opofferden aan het altaar, Jezus wonder van die paar vissen en broden. De verleidingen van Job en Jezus. De kracht waarmee Jezus over de demonen heerste en zijn heerlijkheid getoond in de opstanding uit de dood.

Mogelijkheidsdenken: Ik geloof!

God spreekt: Wees waakzaam, volhard in het geloof, wees moedig en sterk.


DEEL 11

Waarom deze woorden, deze leergang of les van Meester Jezus?

Jezus kende de Thorah, een groot gedeelte van het ons bekende en zogeheten 'oude' testament. Heel veel gebruikte hij in de gesprekken met de mensen of menigten mensen. Hij haalde veel teksten aan om die te praktiseren. Jezus leerde zijn aanhang ook dat de bijbel voor iedereen geld en gelezen kan worden en niet alleen voor de wetsgeleerden en priesters.

Goed beschouwd is het Onze Vader een afspiegeling van allerlei belangrijke passages uit de Thora (de wetsboeken van Mozes, de Psalmen en de kleine en grote profeten).

Het heiligen van Gods Naam. Deuteronomium.
Het Koninkrijk. Richteren en Koningen.
Zijn wil geschiedt. Jesaja, Jeremia (grote profeten)
In de hemel en op aarde. Genesis en Psalmen
Ons dagelijks brood. Exodus
Vergeven van schulden. Deuteronomium en Jeremia
Niet in verzoeking komen. Genesis, Psalmen en Job
Verlossen van de boze. Job


Vragen:Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet